روزهای فرد ا یکشنبه و سه شنبه

دوره
روز
ساعت
ظرفیت
شهریه
ثبت نام

A1-1
یکشنبه - سه شنبه
17:30 الی 19
10 نفر
250.000

تومان