روزهای فرد ا یکشنبه و سه شنبه

دوره
روز
ساعت
ظرفیت
شهریه
ثبت نام

A1-1
یکشنبه - سه شنبه
11 الی 12:30
10 نفر
250.000

تومان


A1-1
یکشنبه - سه شنبه
18:00 الی 19:30
10 نفر
250.000

تومان


A2-2
یکشنبه - سه شنبه
20:00 الی 21:30
10 نفر
250.000

تومان