روزهای زوج | شنبه و چهارشنبه

دوره
روز
ساعت
ظرفیت
شهریه
ثبت نام

A1-1
شنبه - چهارشنبه
17:00 الی 18:30
10 نفر
250.000

تومان