روزهای زوج | شنبه و چهارشنبه

دوره
روز
ساعت
ظرفیت
شهریه
ثبت نام

A1-1
شنبه - چهارشنبه
17:30 الی 19
10 نفر
250.000

تومان


B1-1
شنبه - چهارشنبه
19:30 الی 21
10 نفر
250.000

تومان