پیش نیاز 2

دوره
روز
آغاز دوره
پایان دوره

پیش نیاز 2
شنبه - چهارشنبه
1396/10/30
1396/12/23

پیش نیاز 2
یکشنبه - پنجشنبه
1396/11/01
1396/12/24

  • توجه: در تعطیلات رسمی کلاس ها تشکیل نمی شوند.