پیش نیاز 1

دوره
روز
آغاز دوره
پایان دوره

  
پیش نیاز 1
شنبه - چهارشنبه
1396/10/02
1396/12/02

پیش نیاز 1
یکشنبه - پنجشنبه
1396/10/03
1396/12/06

  • توجه: در تعطیلات رسمی کلاس ها تشکیل نمی شوند.